HAAHTELA TVD® - LOPPUKÄYTTÄJÄEHDOT 

1. Soveltaminen ja määritelmät

Näitä Loppukäyttäjäehtoja sovelletaan Haahtela TVD® -ohjelmistoon perustuviin ja siihen liittyvien Palveluiden käyttöön. Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot käyttämällä Haahtela TVD® -ohjelmistoa tai vastaanottamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan Palveluihin.

Ellei muuta mainita tai asiayhteydestä johdu, alla luetelluilla isoilla kirjaimilla merkityillä termeillä on niille alla annettu merkitys, kaikki viittaukset (i) yksikköön sisältävät monikon ja päinvastoin, (ii) liitteeseen ovat viittauksia Sopimuksen liitteeseen, (iii) Sopimukseen, tai lainsäädäntöön on tarkoitettu kulloinkin voimassaolevassa muodossa, ja (iv) ”sisältää” tai ”mukaan lukien” on tarkoitettu rajoituksetta.

Asiakas tarkoittaa Sopimuksessa yksilöityä asiakasta.
 
Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, jolle on sallittu pääsyn Palveluihin Sopimuksen mukaisesti.

Käyttöalue tarkoittaa Sopimuksessa yksilöityä maantieteellistä aluetta. Jos Käyttöaluetta ei ole Sopimuksessa yksilöity, se on Suomi.

Käyttöehdot tarkoittaa näitä loppukäyttäjäehtoja.

Käyttötarkoitus tarkoittaa Sopimuksessa yksilöityä Asiakkaan rakennushanketta tai muuta hanketta tai Palveluiden käyttötarkoitusta.

Immateriaalioikeudet tarkoittaa liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta oikeutta muunnella, siirtää ja luovuttaa edelleen), tietokantaoikeuksia, tavaramerkkejä, malleja, hyödyllisyysmalleja, ja muita vastaavia oikeuksia kaikkialla maailmassa, riippumatta sitä ovatko ne rekisteröintikelpoisia tai rekisteröityjä, sekä niitä koskevia hakemuksia ja niihin liittyviä muita oikeuksia.

Lainsäädäntö tarkoittaa Käyttöalueella kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia ja muuta sääntelyä, lainvoimaisia tuomioistuimen tuomioita, ja mitä tahansa toimivaltaisen viranomaisen antamia päätöksiä, ohjeita, sääntöjä ja määräyksiä, joita sovelletaan Osapuoleen tai Palveluihin.

Luottamuksellinen aineisto on määritelty kohdassa 6.

Ohjelmisto tarkoittaa Haahtela TVD® -ohjelmistoa kaikkine versioineen ja muunnelmineen sekä siihen liittyvää ajattelutapaa, tietoaineistoa ja dokumentaatiota.

Osapuoli ja Osapuolet tarkoittaa yksikössä Toimittajaa tai Käyttäjää erikseen ja monikossa Toimittajaa ja Asiakasta yhdessä.

Palvelu tarkoittaa Ohjelmistoon perustuvaa pilvipohjaista palvelua, Ohjelmistoon perustuvaa Toimittajan asiantuntijapalvelua, konsultointia, koulutusta ja /tai muita palveluita, joista Osapuolet ovat Sopimuksen mukaisesti kulloinkin nimenomaisesti sopineet, niihin sisältyviä ja niiden tuloksina syntyneitä tietoja ja muita tuloksia, sekä edellä mainittujen kaikkia versioita ja muunnelmia.

Sopimus tarkoittaa Toimittajan ja Asiakkaan välillä tehtyä Palveluita koskevaa sopimusta ja sen liitteitä.

Toimittaja
tarkoittaa Haahtela-kehitys Oy:tä.

2. Käyttöoikeudet 

Palveluiden käyttöoikeuksista on sovittu Sopimuksessa. Käyttäessään Palvelua Käyttäjän on noudatettava Sopimusta, Lainsäädäntöä, hyviä toimialakäytäntöjä ja menettelyjä.

Käyttäjä ei missään olosuhteissa saa:
a) käyttää Palveluja (mukaan lukien niihin sisältyviä tausta-aineistoja tai tuloksia) mihinkään muihin tarkoituksiin tai muulla tavalla kuin mitä Sopimuksessa on nimenomaisesti sallittu, erityisesti käyttää Ohjelmiston Sopimuksen mukaan saatavilla olevia ominaisuuksia tai sen sisältämää aineistoa tai sen tulostietoja (välittömästi tai välillisesti) toisen ohjelmiston tai muun tuotteen tai palvelun luomiseen, opettamiseen, kehittämiseen tai parantamiseen;
b) muokata, kääntää, muunnella tai kopioida Palveluita, lukuun ottamatta niihin sisältyvien ohjelmistokomponenttien sallitun käytön kannalta välttämättömiä teknisiä kopioita;
c) myydä, vuokrata, lainata tai muulla tavoin luovuttaa, siirtää tai jakaa käyttöoikeuksiaan Palveluihin kolmannelle, tai saa siirtää, levittää, luovuttaa tai muulla tavoin saattaa miltään osin yleisön tai kenenkään kolmannen saataville Palveluita, niiden tausta-aineistoja, Ohjelmistoa, tai niihin kuuluvia tulostietoja;
d) kopioida, äänittää, nauhoittaa, kuvata tai muulla tavoin tallentaa Palveluita miltään osin, lukuun ottamatta Palveluihin sisältyvien tulosten kopiointia asiakirjoihin Käyttötarkoituksen kannalta välttämättömässä laajuudessa;
e) yrittää päästä mihinkään Palvelun osaan, johon ei nimenomaisesti ole myönnetty pääsyä, tai palvelimelle, johon Palvelut on tallennettu, Palvelun hyödyntämiin tietokantoihin tai algoritmeihin, tai muuhun Palveluihin liitettyyn palvelimeen, tietokoneeseen tai tietokantaan lukuun ottamatta päätelaitteita, joilla Käyttäjä käyttää Palveluita;
f) purkaa salausta, analysoida, selvittää, mallintaa, purkaa tai rekonstruoida Palveluita tai niihin liittyviä tietoja, aineistoja tai algoritmeja, erityisesti millään tavoin yrittää kiertää Ohjelmiston teknisiä rajoituksia, tutkia Ohjelmiston valmistustapaa tai pyrkiä selvittämään Ohjelmiston lähdekoodia tai sen hyödyntämiä tietoja, malleja ja menetelmiä miltään osin;
g) kiistää, riitauttaa, haastaa tai muutoin esittää väitteitä tai ryhtyä mihinkään muihin toimiin (mukaan myötävaikuttaa kolmansien toimiin), joilla voi olla haitallisia vaikutuksia Toimittajan ja sen lisenssinantajien Palveluita koskeviin oikeuksiin, tai pyrkiä saamaan itselleen Palveluihin ta i niihin liittyen muita kuin tämän kohdan 2 mukaisen käyttöoikeuden; tai
h) etsiä mahdollisia haavoittuvuuksia Palveluissa tai niihin liittyvässä palveluympäristössä, kuormittaa mitään Palvelua kohtuuttomasti tai tuoda Palveluun viruksia, troijalaisia, matoja, logiikkapommeja tai muuta liiketoiminnallisesti tai teknologisesti haitallista materiaalia tai käyttää Palvelua Lainsäädännön vastaisiin tarkoituksiin.

Toimittajalla on oikeus evätä Käyttäjän käyttöoikeus tai estää Käyttäjän pääsy Palveluun, sen mihin tahansa osaan tai kaikkiin Palveluihin, sekä muuten keskeyttää Palveluiden tarjoaminen, jos se epäilee Palveluita käytettävän Sopimuksen, näiden Käyttöehtojen tai Lainsäädännön vastaisesti, kyseinen Käyttäjä on aiemmin väärinkäyttänyt Toimittajan mitä tahansa palveluita tai aineistoja tai tästä on perusteltu epäilys, tai Toimittaja katsoo, ettei Käyttäjällä ole riittäviä valmiuksia tai koulutusta Palvelun käyttämiseksi.

3. Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus, Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluihin, Ohjelmistoon, niihin liittyviin dokumentaatioon, tietoihin ja aineistoihin, mukaan lukien niiden kaikkiin uusiin versioihin ja päivityksiin, kuuluvat kokonaisuudessaan ja yksinomaan Toimittajalle tai sen mahdollisille lisenssinantajille, eikä näillä Käyttöehdoilla siirretä mitään oikeuksia Asiakkaalle tai Käyttäjälle.

Omistusoikeus, Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Palveluiden käytöstä ja seurauksena syntyviin tuloksiin, tietoihin ja aineistoihin syntyvät ja siirtyvät suoraan näiden Käyttöehtojen ja Sopimuksen nojalla Toimittajalle tai sen lisenssinantajille lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

Käyttäjän tulee huolehtia, että kaikissa sen hallussa olevissa Palveluiden, mukaan lukien niihin sisältyvien tulosten, kopioissa on selvät ja nimenomaiset merkinnät aineiston lähteestä sekä Toimittajan tekijänoikeudesta ja muista oikeuksista.

Käyttäjän aineistoihin liittyvät omistusoikeudet, Immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat Käyttäjälle ja/tai Asiakkaalle. Käyttäjä myöntää Toimittajalle ikuisen, maailmanlaajuisen, siirto- ja alilisensointikelpoisen ja ilmaisen käyttöoikeuden Käyttäjän aineistoon Palveluiden analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

4. Palveluiden toimittaminen

Toimittaja vastaa Palveluista Sopimuksen mukaisesti Asiakkaalle. Toimittajan vastuu ja velvollisuudet Palveluista rajoittuvat Sopimuksessa nimenomaisesti sovittuun.

Toimittajalla on oikeus tuottaa ja kehittää Palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien tehdä muutoksia Ohjelmistoon ja palveluympäristöön.

5. Tietoturva

Toimittaja noudattaa Palveluiden toteutuksessa yleistä tietoturvapolitiikkaansa.

Asiakas vastaa Asiakkaan ja Käyttäjän aineistojen tai muiden näiden tarvitsemi en tietojen varmuuskopioinnista, mukaan lukien tiedoista, jotka Asiakas tai Käyttäjä on ladannut Palveluihin tai muutoin antanut.

Käyttäjä sitoutuu huolehtimaan käyttäjätunnuksien ja salasanojen turvallisesta säilytyksestä. Käyttäjän on ilmoitettava Asiakkaalle ja/tai Toimittajalle välittömästi, jos se epäilee kolmannen osapuolen saaneen pääsyn käyttäjätunnuksiin ja/tai salasanoihin.

6. Luottamuksellisuus ja salassapito

”Luottamuksellinen Aineisto” tarkoittaa kaikkea Osapuolen toiselle Osapuolelle luovuttamaa tietoa ja aineistoa, mukaan lukien kaikki sellaiset asiakirjat, materiaalit ja muut aineistot, jotka on sellaisiksi merkitty tai jotka tulisi sellaisiksi ymmärtää, riippumatta siitä, millä tavoin tai missä muodossa tiedot ilmaistaan tai miten vastaanottaja saa ne muuten tietoonsa. Palvelut ja Ohjelmisto ovat aina Toimittajan Luottamuksellista Aineistoa.

Osapuolet sitoutuvat pitämään kaikki vastaanottamansa Luottamukselliset Aineistot salassa ja käyttämään niitä vain Sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolilla on oikeus (a) kopioida Luottamuksellista Aineistoa vain siinä määrin kuin on tarpeen Sopimuksen tai näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen; (b) luovuttaa tai paljastaa Luottamuksellista Aineistoa vain sellaisille työntekijöilleen, joilla on tarve saada Luottamuksellista Aineistoa käytettäväksi Sopimuksen mukaista tarkoitusta varten; ja (c) luovuttaa tai paljastaa Luottamuksellista Aineistoa osapuolen neuvonantajille, edellyttäen että neuvonantajia sitoo tässä kohdassa yksilöityä salassapitovelvoitetta vastaava salassapitovelvoite.

Luottamukselliseksi Aineistoksi ei kuitenkaan katsota aineistoa tai tietoa, jonka vastaanottanut Osapuoli pystyy kirjallisesti osoittamaan (a) olleen yleisesti saatavilla tai muuten julkista ilman, että vastaanottava Osapuoli on rikkonut salassapitovelvoitettaan; tai (b) laillisesti saaneensa kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai (c) olleen vastaanottavan Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassa - pitovelvollisuutta ennen sen saamista toiselta Osapuolelta; tai (d) kehittäneensä itsenäisesti hyödyntämättä toiselta Osapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai (e) olevansa velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen, viranomaisen määräyksen taikka oikeuden päätöksen perusteella.

Osapuolen on välittömästi lopetettava toiselta Osapuolelta vastaanottamansa Luottamuksellisen Aineiston käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita Luottamuksellisen Aineiston hävittämisestä, palautettava Luottamuksellinen Aineisto kaikkine kopioineen Sopimuksen päättyessä tai kun Osapuolella ei enää ole Sopimuksen mukaista oikeutta käyttää aineistoa. Kummallakin Osapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Toimittajalla on lisäksi oikeus säilyttää näiden Käyttöehtojen kohdassa 3 tarkoitettu Käyttäjän aineisto Palveluiden analysoimiseksi ja kehittämiseksi.

Tähän kohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

7. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjä ymmärtää, että Palveluiden toimittaminen edellyttää Käyttäjän henkilötietojen kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron julkaisemista saman Asiakkaan muille Käyttäjille Palveluiden sisällä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Toimittajan tietosuojaselosteesta.

8. Ehtojen erillisyys

Jos yksi tai useampi näiden Käyttöehtojen ehto katsotaan pätemättömäksi Lainsäädännön nojalla, se ei vaikuta Käyttöehtojen muiden ehtojen pätevyyteen, ja pätemätön ehto on katsottava ja tulkittava Osapuolten tarkoittamalla tavalla, ja sitä on muutettava vastaamaan tällaista tarkoitusta siltä osin kuin sovellettavat lait sen sallivat.

9. Muutokset

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja yksipuolisesti ja ilman eri ilmoitusta. Suosittelemme tarkistamaan käyttöehtojen sisällön säännöllisesti.

10. Siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Toimittajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta osaksikaan siirtää näihin Käyttöehtoihin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle.

Toimittajalla on oikeus siirtää näihin Käyttöehtoihin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa osaksi tai kokonaan kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla tällaisesta siirrosta Asiakkaalle tai Käyttäjälle.

11. Vastuut ja vastuunrajoitukset 

Toimittaja on vastuussa Palveluista vain Asiakkaalle ja vain siten, kun Sopimuksessa on todettu. Toimittaja ei vastaa Palveluista suhteessa Käyttäjään.

Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, liikevaihdon vähentymisestä, toiminnan keskeytymisestä taikka saamatta jääneestä tulosta tai säästöstä muodostuvasta vahingosta. Kaikki tulostietojen ja Käyttäjän Palveluiden käyttöön liittyvät vahingot katsotaan välillisiksi vahingoiksi. Toimittajan vahingonkorvaus - ja hinnanalennusvastuun ehdottomana ylärajana kaikissa tapauksissa on Käyttäjän vaatimuksen perusteena olevasta Palvelusta vahingonkorvaus- tai hinnanalennusvaatimuksen esittämistä edeltäneiden kolmen (3) kuukauden aikana maksettu käyttöoikeusmaksujen yhteenlaskettu määrä.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälistä lainvalintaa koskevia säännöksiä ja periaatteita.

Kaikki erimielisyydet, kiistat tai vaatimukset, jotka johtuvat Käyttöehdois ta, niiden rikkomisesta, irtisanomisesta tai mitättömyydestä, jota ei voida sopia Osapuolten kanssa sovinnollisesti 30 (kolmenkymmenen) työpäivän kuluessa siitä, kun Osapuoli on kirjallisesti ilmoittanut asiasta toiselle kohtuullisen yksityiskohtaisesti, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Tämän kohdan mukainen riidanratkaisumenettely ei estä Osapuolta hakemasta oikeuksiensa turvaamiseksi tarpeellisia turvaamistoimia yleisiltä tuomioistuimilta.